ملک برای ویلا شمال تا 1.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال شیک

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت جنگلی در مازندران

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت حیاط دار محمودآباد

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

خرید باغ ویلا با شرایط فروش اقساطی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا در شمال با ارزانترین قیمت

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه ویلایی در شهرک شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا فروشی نیم پیلوت در شمال

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا باغ اقساطی درشمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 460 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال دوبلکس سنددار

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت شیک محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با حیاط بزرگ

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 360 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد 1747

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال با شرایط عالی

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی و سرسبز شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان و حیاط دار

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی محموداباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا با کیفیت و ارزان در محموداباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا جنگلی در شمال

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی لوکس در نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا محمودآباد ارزان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش و خرید ویلا جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا دوبلکس جنگلی محمودآباد شمال

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,150,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا سنددار ارزان در شمال

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا مدرن شهرکی در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 سال
3 سال

خرید ویلا در شمال محموداباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا محمودآباد داخل شهرک زیبا

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 سال
3 سال

ویلا نیم پیلوت سیسنگان شمال

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا نوشهر با سند تک برگ

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر
1 2 3 4 5 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید