ملک برای ویلا شمال تا 2.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش ویلا باغ – کد 2233 مازندران

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا فلت جنگلی سنددار – کد 2232 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا شهرکی با امکانات – محمودآباد کد 2226

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خریدویلا باغ جنگلی – کد 2220 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

خرید ویلا باغ ارزان – کد 2219 محمودآباد

2,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,150,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا دوبلکس در شمال – کد 2217

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

ویلا استخردار جنگلی – کد 2191 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2186 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا در مازندران- کد 2184 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شمال – کد 2181 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا نیم پیلوت در منطقه جنگلی – محمودآباد کد 2176

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا دوبلکس سنددار ارزان – محمودآباد کد 2175

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 185 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 185 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا شمال دوبلکس – کد 2169 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

فروش ویلا نیم پیلوت – محمودآباد کد 2167

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 155 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 155 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – کد 2152 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا باغ فلت استخردار – محمودآباد کد 2151

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2145 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا لوکس در محموداباد – کد 2131

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا مبله شمال – کد 2130 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

خرید ویلا با کیفیت و ارزان – کد 2122 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی زیبا -محمودآباد کد 2120

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا باغ نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2119

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ ارزان – محمودآباد کد 2098

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2096

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد کد 2088

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2079 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شیک شهرکی – کد 2078 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس رومی لوکس – محمودآباد کد 2072

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا مدرن دوبلکس شمال – کد 2070 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس رومی ارزان- محمودآباد کد2064

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی سنددار – محمودآباد کد 2046

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن جنگلی محمودآباد کد 2041

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس و مدرن _ محمودآباد کد 2040

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مازندران شهرکی – محمودآباد کد 2036

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال جنگلی – کد2032 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر
1 2 3 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید