ملک برای ویلا شمال تا 2.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

فروش ویلا لوکس در محموداباد – کد 2131

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا مبله شمال – کد 2130 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

خرید ویلا با کیفیت و ارزان – کد 2122 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا جنگلی زیبا -محمودآباد کد 2120

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا باغ نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2119

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا باغ ارزان – محمودآباد کد 2098

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

خرید ویلا مدرن استخردار – محمودآباد کد 2096

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد کد 2088

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2079 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شیک شهرکی – کد 2078 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا دوبلکس رومی لوکس – محمودآباد کد 2072

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا مدرن دوبلکس شمال – کد 2070 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس رومی ارزان- محمودآباد کد2064

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی سنددار – محمودآباد کد 2046

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا مدرن جنگلی محمودآباد کد 2041

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا لوکس و مدرن _ محمودآباد کد 2040

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا مازندران شهرکی – محمودآباد کد 2036

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا شمال جنگلی – کد2032 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا باغ شیک – محمودآباد500متر کد 2023

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

فروش ویلا استخردار – محمودآباد کد 2020

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا باغ همکف – محمودآباد550 متر کد 2018

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا باغ شهرکی – شمال 450متر کد 2017

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس لوکس – محمودآباد 280 متر کد 2003

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا دوبلکس ویو ابدی – محمودآباد کد 1991

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

خرید ویلا باغ – محمودآباد استخردار 380متر کد 1981

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس استخردار محمودآباد کد 1964

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس سنددار کد 1946

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا مبله در شمال کد 1945

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر
1 2 3 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید