فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا فلت در شمال کد 1940

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلاشهرکی نیم پیلوت درشمال کد 1936

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا شهرکی با قیمت مناسب کد 1919

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

شهرکی ویلا

750,000,000 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان / 52
52 تومان / 52
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا جنگلی فروشی

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا روستایی کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا فلت رومی در محموداباد

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

ویلا ارزان در شمال 1

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا ارزان بین آمل و محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 170 متر

فروش ویلا ارزان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا رومی ارزان در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

ویلا در شمال شیک

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا فلت جنگلی در مازندران

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان و اقساطی

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت لوکس

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

خرید ویلا تا 300 میلیون

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خرید ویلا ارزان شهرکی محمودآباد

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال مازندران

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

ویلا نقلی شیک در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا جنگلی در شمال با قیمت مناسب

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

ویلا جنگلی در محمودآباد فروش

740,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

740,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا با کیفیت و ارزان در محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا در شمال محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا محمودآباد داخل شهرک زیبا

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا نیم پیلوت در محمودآباد مازندران

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

خرید ویلا در شمال تا 800 میلیون

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا فلت در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

خانه باغ زیبا در محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا زیر قیمت در محمودآباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا با قیمت ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

خرید فروش ویلا زیر قیمت در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

باغ ویلا استخردار شهرکی در محموداباد

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

خرید ویلا شهرکی جاافتاده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید ویلا در بهترین منطقه جنگلی شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا جنگلی با قیمت ارزان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محموداباد

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

خانه باغ متراژ بالا در محمودآباد

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1200 متر

ویلا نیم پیلوت استخردار

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

خانه باغ ارزان در شمال

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

830,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

فروش ویلا ارزان و قیمت مناسب

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

خانه باغ جنگلی

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 450 متر

ویلا روستایی در آمل

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

ویلا جنگلی ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا روستایی ارزان در شمال

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا همکف جنگلی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 120 متر

خانه باغ مبله شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 312 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 312 متر

خرید ویلا لوکس استخردار در محمودآباد شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

ویلا ارزان شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

خرید ویلا جنگلی آمل

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا ارزان همکف روستایی

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا ساحلی لاکچری در نور

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

ویلا شهرکی ارزان در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا ارزان و اقساطی در شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا شمال فلت ارزان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

ویلا ارزان

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

760,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

ویلا جنگلی ارزان در کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا شمال اقساطی

720,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

720,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

خرید ویلا ارزان در شمال محمودآباد

740,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

740,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

ویلا شمال تا 150 میلیون

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

فروش ویلا در محمودآباد اقساطی

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

خرید ویلا نیم پیلوت محمودآباد شمال

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا همکف باغی در محمودآباد

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر
1 2

خرید ویلا شمال تا 800 میلیون در املاک کیان همراه شما هستیم، اگر قصد خرید ویلا شمال تا 800 میلیون در شمال کشور را دارید با دیدن این مجموعه بهترین انتخاب را در ویلا های شمال تا 800 میلیون تومان را داشته باشید

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید