ملک برای ویلا شمال تا 800 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا فلت در شمال کد 1940

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا فلت در محمودآباد کد 1939

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلاشهرکی نیم پیلوت درشمال کد 1936

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

خرید و فروش ویلا شهرکی کد 1933

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت رومی در محموداباد

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا روستایی ارزان در کلوده محمودآباد

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ارزان در شمال 1

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا فلت جنگلی در مازندران

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی جنگلی درمحمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی در شمال محمودآباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان و اقساطی

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

790,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت لوکس

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان با شرایط اقساطی

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 210 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا تا 300 میلیون

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی محمودآباد

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان در شمال مازندران

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

770,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نقلی شیک در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان اقساطی در شمال

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی در شمال با قیمت مناسب

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی در محمودآباد فروش

740,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

740,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا با کیفیت و ارزان در محموداباد

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان در شمال محموداباد

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال محموداباد

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

750,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا محمودآباد داخل شهرک زیبا

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت در محمودآباد مازندران

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال تا 800 میلیون

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید باغ ویلا فلت در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 350 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید