ملک برای ویلا شمال تا 900 میلیون

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد کد 1942

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی با حیاط زیاد کد 1930

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت ارزان کد 1928

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خانه باغ ارزان در شمال کد 1926

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا جنگلی کد 1925

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی ارزان کد1923

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی کد 1922

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا فلت در شمال کد 1916

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا باغ زیبا در محمودآباد کد 1915

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان / 900000000
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا در محمودآباد کد 1912

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت محمودآباد کد1908

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا روستایی جنگلی در شمال کد 1907

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت با قیمت مناسب کد 1901

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

خرید ویلا باغ در مازندران کد 1898

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا شهرکی با سند شش دانگ

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی کلوده

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

خانه کوهستانی

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا فلت شهرکی شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت شهرکی محمودآباد

870,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا نیم پیلوت رومی در شمال

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شمال خرید

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

خرید ویلا شرایطی در محمودآباد

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا شهرکی نیم پیلوت محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید و فروش ویلا شهرکی محموداباد

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خانه ویلایی در شهرک شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

ویلا فروشی نیم پیلوت در شمال

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی شیک با قیمت مناسب

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلاباغ روستایی ارزان در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی مدرن و ارزان در شمال

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در محمودآباد و رویان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا سنددار ارزان در شمال

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی زیبا در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

زیباترین ویلا در محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لاکچری جنگلی

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان در شهرک های برند شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی چسبیده به جنگل

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی شهرکی محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شمال شهرک قدیمی

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی با سند

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی در محموداباد

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ جنگلی در نور

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی شمال در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ارزان در محمودآباد

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

860,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی با قیمت ارزان در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

بهترین ویلا شهرکی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

ویلا نیم پیلوت ارزان در رویان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شمال همکف متراژ بالا

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 380 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی با سند

890,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

890,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی در شمال مازندران

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

880,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در مجموعه شهرکی شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی سنددار و ارزان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی ارزان با سند در محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی لاکچری نیم پیلوت

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی دوبلکس

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا نیم پیلوت زیر قیمت

920,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

920,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا داخل شهرک ارزان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در مجموعه شهرکی شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ساحلی مبله در محمودآباد

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت ارزان قیمت

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال ارزان محمودآباد

960,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

960,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا ارزان در چمستان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی در محموداباد

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی زیبا در شمال

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

940,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 265 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی داخل شهرکی در محموداباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان قیمت داخل شهرک

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا نیم پیلوت داخل شهرک

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 215 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان دوبلکس محمودآباد

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی زیر قیمت در شمال

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت محمودآباد شهرکی

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا با حیاط سازی زیبا در شمال

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرکی

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا جنگلی ارزان در شمال

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در منطقه جنگلی محمودآباد

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

870,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شیک ارزان نقلی محمودآباد

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

850,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان آمل

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 240 متر
1 2
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید