ملک برای فروش

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قطعه زمین شهرکی در ایزدشهر

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی ساحلی در ایزدشهر

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

خرید خانه باغ در ایزدشهر شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس شهرکی در ایزدشهر

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

قطعه زمین شهرکی و ساحل در ایزدشهر

750,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
00 تخت 00 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی لوکس ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ در ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 1700 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید فروش ویلا زیر قیمت در شمال

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا باغ روستایی زیر قیمت در شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در روستای محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

باغ ویلا فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا باغ همکف جنگلی در محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت ارزان قیمت

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس لوکس محمودآباد

1,900,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ فلت در شمال

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک جنگلی محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

ویلا استخردار شیک در شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

ویلا طرح رومی شیک در شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا ارزان نیم پیلوت شهرک

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرک شمال محموداباد

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

ویلا نیم پیلوت شهرکی با نگهبان محمودآباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش خانه باغ

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا استخردار نیم پیلوت شهرکی محموداباد

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی نما سنگ محموداباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا داخل شهرک برند در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

باغ ویلا شهرکی محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 420 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی لوکس شمال

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید خانه باغ نیم پیلوت

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 355 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا استخردار شهرکی در محموداباد

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 370 متر

خرید خانه باغ شیک در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا در شمال با سند مالکیت

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شیک ارزان در محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ لاکچری استخردار در شمال

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا شهرکی در محموداباد

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خانه باغ جنگلی شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر
1 17 18 19 20 21 41
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید