ملک برای ویلا شمال

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

6 روز
6 روز

خرید ویلا مبله در شمال – کد 2225 محمودآباد

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 هفته
1 هفته

خرید وبلا دوبلکس مدرن شهرکی – کد 2224 محمودآباد

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 215 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

ویلا دوبلکس در شمال – کد 2217

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

فروش ویلا دوبلکس – کد 2214 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس منطقه جنگلی – کد 2209 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا دوبلکس نما مدرن – کد 2203 محمودآباد

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – کد 2198 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا در شمال – کد 2189 محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا در شمال – کد 2187 محمودآباد

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا در مازندران- کد 2184 محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا شمال – کد 2181 محمودآباد

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا نما مدرن جنگلی – محموداباد کد 2179

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا شمال دوبلکس – کد 2169 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

فروش ویلا قیمت مناسب – محمودآباد کد 2166

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – شمال کد 2155

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2154 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا داخل شهرک با نگهبانی- کد 2148 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا حیاط دار نما مدرن – کد 2139 محمودآباد

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی محمودآباد – کد 2133

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا مبله شمال – کد 2130 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا جنگلی ارزان – محمودآباد کد 2129

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا مدرن با سند تک برگ – کد 2125 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا جنگلی زیبا -محمودآباد کد 2120

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2113 محمودآباد

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس فول با امکانات – محمودآباد کد 2112

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 247 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا همکف شیک – آمل کد 2110

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال – کد 2107

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا جنگلی شیک در شمال – کد 2105

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2102

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2100

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید بهترین ویلا شمال – کد 2097 محمودآباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2095 محمودآباد

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر
1 2 3 9
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید