ملک برای ویلا جنگلی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش و خرید ویلا در محموداباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی شیک محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس زیبا محمودآباد

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی فروش

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی لوکس در کلوده

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت جنگلی در مازندران

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت شیک با ویو جنگلی

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

ویلا ارزان و با کیفیت

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

620,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت جنگلی در محموداباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس شهرکی با ویو جنگلی

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا مبله شهرکی در شمال

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس با ویوی جنگلی در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا در شمال با سند

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شمال با ویو باغی

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی لوکس در محمودآباد

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی با ویوی جنگلی در شمال کد1767

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا با شرایط ویژه

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

بهترین ویلای دوبلکس شمال

3,900,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی در منطقه جنگلی

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی و سرسبز شمال

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس نما سنگ ارزان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی محموداباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی در محمودآباد فروش

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شیک جنگلی

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا جنگلی دوبلکس نزدیک دریا

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی در ونوش

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت سنددار محمودآباد

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید و فروش ویلا دوبلکس

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شرایطی در محمودآباد

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی لوکس در نوشهر

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 630 متر

شهرک های جنگلی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 357 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ساحلی در نور

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

باغ ویلا جنگلی لوکس

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1000 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی داخل شهرک در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 280 متر
1 2 3 4 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید