فیلتر کردن
مرتب بر اساس

ویلا روستایی کلوده

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 400 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 680 متر

ویلا باغ روستایی متراژ بالا در شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 1500 متر

خرید ویلا روستایی در بهترین منطقه شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

ویلا شهرکی در بهترین روستاهای محمودآباد

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی متراژ بالا

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 500 متر

ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

ویلا روستایی ارزان در محموداباد

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

ویلا باغ روستایی در بهترین منطقه شمال

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

290,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 280 متر

ویلا باغ روستایی زیر قیمت در شمال

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 260 متر

باغ ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 400 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محموداباد

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

740,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

ویلا باغ روستایی در مازندران

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

390,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 450 متر

خرید ویلا روستایی جنگلی در محمودآباد

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 580 متر

خرید و فروش ویلا روستایی در شمال

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در آمل

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 1000 متر

ویلا روستایی سنددار در محمودآباد

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

370,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 350 متر

خرید خانه باغ روستایی در محمودآباد

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 600 متر

ویلا روستایی در آمل

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

780,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 225 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در شمال

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

320,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

خرید ویلا روستایی استخردار در شمال

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 620 متر

ویلا روستایی نیم پیلوت در محمودآباد

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

840,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 270 متر

ویلا روستایی با متراژ بالا در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 700 متر

خانه باغ روستایی همکف در شمال

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

خرید خانه روستایی ارزان در شمال

280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

280,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 400 متر

ویلا روستایی با درختان میوه در شمال

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 340 متر

خرید ویلا روستایی در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 240 متر

ویلا ارزان روستایی

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

ویلا روستایی در شمال

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

530,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 550 متر

خرید ویلا روستایی زیر قیمت در شمال

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

270,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

خرید ویلا روستایی ارزان در محمودآباد

920,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

920,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 450 متر

ویلا روستایی آمل

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

900,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 540 متر

ویلا روستایی

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 600 متر

خانه روستایی ارزان در مازندران

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

ویلا روستایی با ویوی جنگلی در شمال

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 250 متر

فروش خانه روستایی در آمل

180,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

180,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

فروش خانه روستایی ارزان

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 330 متر

خرید ویلا روستایی متراژ بالا سرخرود

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

380,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 800 متر

ویلا باغ روستایی در شمال

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 660 متر

خرید ویلا باغ ساحلی

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

980,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 500 متر

ویلا باغ روستایی در محمودآباد

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

فروش ویلا باغ روستایی در شمال

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

220,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 480 متر

ویلا روستایی

امروزه اکثر مردم کشور عزیزمان خسته از زندگی ماشینی ، شهری ، ترافیک و

آپارتمان نشینی می باشند و برای فرار از این زندگی هر چند برای زمان کوتاه به

خرید ویلا در روستاها مبادرت می کنند آن هم خرید ویلا روستایی در شمال ایران

ویلا روستایی یعنی فاصله با شلوغی ، ویلا روستایی یعنی دور بودن از ترافیک ،

ویلا روستایی یعنی آرامش ، ویلا روستایی یعنی نفس راحت کشیدن ، ویلا روستایی یعنی زیاد شدن روزهای عمرمان .

خرید ویلا روستایی ارزان قیمت آن هم ویلا روستایی ارزان در شمال خواسته

خیلی از هموطنان عزیزمان می باشد که تمایل به خرید ویلا روستایی مناسب را دارند.

ویلا روستایی می تواند شیک باشد ، ویلا روستایی در شمال می تواند ویلایی

کوچک در دل یک باغ بزرگ باشد ، ویلا روستایی ارزان می تواند ویلایی کوچک در

دل یک باغ کوچک باشد ، ویلا روستایی می تواند کنار یک نهر آب باشد ، ویلا

روستایی می تواند از چوب ساخته شده باشد حتی ویلا روستایی می تواند خانه

لوکس و تجملی مثل خانه های شهری شما عزیزان باشد .
ویلا روستایی
ما بسته به تقاضای شما و سلیقه شما هموطنان گرامی به شما ویلا روستایی

پیشنهاد می کنیم ما علاوه بر ویلاهای روستایی که در سایت مان  ثبت می

باشد مثل ویلا روستایی فلت ، ویلا روستایی یک خواب بالا ، ویلا روستایی 3

خواب ، ویلا روستایی 4 خواب ، ویلا روستایی دوبلکس ، ویلا روستایی تریبلکس

و ویلا روستایی ارزان غیر این ویلاها ، ویلاهای هم تراز این ویلاهای روستایی و

در بعضی موارد بهتر از این ویلاهای روستایی داریم که در سایت به دلایلی خاص

ثبت نمی شوند و شما با حضورتان به دفترمان می توانید این ویلاهای روستایی

را نیز بازدید نمایید ما مشتاقانه منتظر شما هستیم که بتوانیم ویلا روستایی

متنوع و هماهنگ با سلیقه شما به شما معرفی نماییم .

الان شاید بهترین زمان برای خرید ویلا روستایی ، آن هم ویلا روستایی ارزان

خصوصا ویلا روستایی ارزان در شمال می باشد .

به ما افتخار دهید تا راهنمای شما باشیم . ما منتظر تماس و حضور شما هستیم.

Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید