ملک برای ویلا شهرکی

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

4 روز
4 روز

فروش ویلا تریبلکس شهرکی – محموداباد کد 2227

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 244 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 244 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 روز
5 روز

ویلا شهرکی با امکانات – محمودآباد کد 2226

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

ویلا شهرکی سنددار – کد 2221 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا دوبلکس مدرن – کد 2216 مازندران

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 هفته
4 هفته

خرید ویلا شهرکی جنگلی – کد 2213 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2202 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا مدرن شهرکی – کد 2199 نور

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

ویلا باغ در شهرکی سرسبز – کد 2197 محمودآباد

3,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – کد 2195 شمال

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا داخل شهرک با نگهبانی – کد 2177 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2164

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – شمال کد 2162

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2161

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2145 محمودآباد

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2138

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت ارزان – کد 2132 محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد کد 2127

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا در شهرک برند – کد 2103 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا در شهرک جاافتاده – کد 2087 محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت اقساطی – محموداباد کد 2083

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد2081

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا شهرکی محمودآباد – کد 2080

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا شیک شهرکی – کد 2078 محمودآباد

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا دوبلکس رومی لوکس – محمودآباد کد 2072

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب – کد 2071 محمودآباد

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2069

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2049

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

فروش ویلا داخل شهرکی برند – محمودآباد کد 2047

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید ویلا شهرکی سنددار – محمودآباد کد 2046

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2042

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد 280 متر کد 2035

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی – محمودآباد فلت 180 متر کد 2004

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شهرکی دنج – محمودآباد کد 1999

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا شهرکی – 200 متر محمودآباد کد 1985

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 150 متر
1 2 3 7
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید