ملک برای ویلا لوکس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا باغ تریبلکس لوکس – کد 2240 محمودآباد

7,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا لوکس استخردار – کد 2235 در شمال

4,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا لوکس استخردار – کد 2234 شمال

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 210 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا لوکس استخردار – کد 2228 مازندران

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا باغ استخردار – کد 2222 ایزدشهر

9,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا تریبلکس استخردار – کد 2218 شمال

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,200,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

فروش ویلا مدرن استخردار – کد 2210 مازندران

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لوکس مدرن – کد 2207 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لاکچری مدرن استخردار – کد 2201 مازندران

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

کاخ ویلا مدرن استخردار شهرکی – کد 2200 نور

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6,000,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا در شهرک لوکس – کد2188 محمودآباد

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,500,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لوکس مدرن در شهرکی برند – محمودآباد کد 2180

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا لوکس مدرن و استخردار – کد 2170 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – شمال کد 2160

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار – کد 2159 محمودآباد

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا دوبلکس مدرن منطقه جنگلی شمال – کد 2157

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا فلت جنگلی – شمال 2153

2,000,000,000 تومان
2 تخت 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید کاخ ویلا دوبلکس – کد 2137 محمودآباد

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس – کد 2128 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس شیک محمودآباد – کد 2126

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس لوکس شیک – محموداباد کد 2116

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار – محمودآباد کد 2099

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نما رومی – کد 2074 محمودآباد

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – محمودآبادکد2065

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس رومی ارزان- محمودآباد کد2064

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد 2045

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن جنگلی محمودآباد کد 2041

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس و مدرن _ محمودآباد کد 2040

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر
1 2 3 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید