ملک برای ویلا لوکس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

5 روز
5 روز

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 هفته
2 هفته

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 هفته
3 هفته

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس لوکس – محمودآباد 280 متر کد 2003

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

2,750,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا لوکس مبله – محمودآباد 250متر کد 1983

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا لوکس در شمال کد 1934

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا لوکس در محمودآباد کد 1903

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

ویلا نیم پیلوت لوکس محمودآباد کد 1902

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا باغ دوبلکس لوکس جنگلی

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 360 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا باغ لوکس با شرایط اقساطی در شمال

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا همکف ارزان لوکس در شمال

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس لوکس طرح رومی محمودآباد

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

لوکس ویلا دوبلکس

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 340 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

کاخ ویلا لاکچری استخردار در شمال

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا مدرن استخر در شمال

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی لوکس در شهرک شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

فروش ویلا دوبلکس

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس لوکس

1,600,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

خرید و فروش ویلا دوبلکس شمال

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

ویلا نیم پیلوت شیک محمودآباد

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس محموداباد

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
5 تخت 5 حمام 540 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ترین ویلا باغ شمال

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 1200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در بهترین شهرک های محمودآباد

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 550 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید زیباترین ویلا در محمودآباد شمال

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 480 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شهرکی سنددار شمال

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 470 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی سنددار در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس اقساطی در شمال

1,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس با ویو ابدی

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس در سیسنگان نور

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 260 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا حیاط دار با سند و ویو باغی

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شرایطی در محمودآباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا شهرکی دوبلکس لوکس در محموداباد

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس فلت در شمال

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 330 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 450 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

گرانترین شهرک شمال

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ویلا استخردار شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 600 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا اکازیون در شمال

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا ساحلی لاکچری رویان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس ساحلی جنگلی ونوش

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شمال فروشی

3,800,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام 800 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لوکس ترین ویلای شمال

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خانه باغ لوکس بزرگ شمال

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شمال تا 800 میلیون

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

820,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس طرح رومی در شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی شمال

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس دوبلکس شمال

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس در شمال

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 260 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس شهرکی لوکس در محمودآباد

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس در شمال 1395

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

لاکچری ترین ویلا در شمال

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی لوکس ایزدشهر

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد شمال

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 240 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس لوکس محمودآباد

1,900,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 280 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
4 تخت 2 حمام 280 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با نگهبانی

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا دوبلکس شهرکی شیک در شمال

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لاکچری متراژ بالا

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 500 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس چمستان قیمت مناسب

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس جنگلی با ویو سرسبز

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس مبله در شمال

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نما رومی لوکس شمال

27,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

27,000,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 290 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس لوکس و شیک

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

لوکس ویلا در مازندران

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا نیم پیلوت زیبای شهرکی

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا دوبلکس لوکس در محمودآباد

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 400 متر
1 2 3
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید