ملک برای ویلا لوکس

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 ماه
1 ماه

خرید کاخ ویلا دوبلکس – کد 2137 محمودآباد

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

12,000,000,000 تومان
5 تخت 3 حمام 400 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس – کد 2128 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 ماه
2 ماه

خرید ویلا دوبلکس شیک محمودآباد – کد 2126

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

ویلا دوبلکس لوکس شیک – محموداباد کد 2116

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی استخردار – محمودآباد کد 2099

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,900,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 270 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – کد 2074 محمودآباد

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5,400,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا باغ استخردار لوکس – محمودآبادکد2065

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,500,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا دوبلکس رومی ارزان- محمودآباد کد2064

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا لوکس استخردار – محمودآباد 2045

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

5,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا مدرن جنگلی محمودآباد کد 2041

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا لوکس و مدرن _ محمودآباد کد 2040

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا مدرن و استخردار_محمودآباد کد2039

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا دوبلکس رومی – نور 240 متر کد2024

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد استخردار 260 متر کد 2007

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس لوکس – محمودآباد 280 متر کد 2003

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

خرید ویلا لوکس مبله – محمودآباد 250متر کد 1983

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 320 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

3,700,000,000 تومان
4 تخت 5 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

12 ماه
12 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,400,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا تریبلکس استخردار در شمال کد1956

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,700,000,000 تومان
5 تخت 6 حمام 400 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا باغ لوکس استخردار در شمال کد 1953

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لاکچری در مازندران کد 1943

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا لوکس در شمال کد 1934

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,300,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا در شمال کد 1931

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4,000,000,000 تومان
5 تخت 4 حمام 350 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی لوکس در شمال کد 1918

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 250 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلامدرن و لوکس استخردار کد 1910

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 270 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا لوکس در محمودآباد کد 1903

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت لوکس محمودآباد کد 1902

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,300,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 250 متر
1 2 3 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید