ملک برای ویلا شمال تا 1.5 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا مدرن ارزان – کد 2211 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

فروش ویلا شهرکی ارزان – کد 2196 مازندران

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا دوبلکس ارزان شمال- کد 2178 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا داخل شهرک با نگهبانی – کد 2177 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا ارزان – کد 2173 محمودآباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا نما مدرن ارزان – کد2168 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلاباغ نما مدرن ارزان – شمال کد 2163

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 158 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,480,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 158 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – شمال کد 2162

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد – کد 2136

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی قیمت ارزان – کد 2132 محمودآباد

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا جنگلی ارزان – محمودآباد کد 2129

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان – محموداباد کد 2118

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2102

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید بهترین ویلا شمال – کد 2097 محمودآباد

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,450,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا مدرن ارزان شهرکی – محمودآباد کد 2093

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا در شمال – کد 2091

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا نیم پیلوت اقساطی – محموداباد کد 2083

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا فلت ارزان – آمل کد 2076

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا شهرکی قیمت مناسب – کد 2071 محمودآباد

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2069

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 85 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

فروش ویلا داخل شهرکی برند – محمودآباد کد 2047

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2044

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن ارزان محمودآباد – کد 2038

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد 280 متر کد 2035

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا زیر قیمت – آمل 200 متر کد 2034

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی ارزان – محموداباد 280 متر کد 2033

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان – آمل 200 متر کد 2026

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت شمال – کد 2016 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 270 متر کد 2014

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نما سنگ – 200 متر محمودآباد کد 2011

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شهرکی – محمودآباد فلت 180 متر کد 2004

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,200,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان – محمودآباد 240 متر کد 2000

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان – آمل 250 متر کد 1997

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 230 متر کد 1996

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت نماسنگ – 270 متر محمودآباد کد1988

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت – محمودآباد 140 متر کد 1982

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 105 متر
1 2 3 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید