ملک برای ویلا شمال تا 2 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد 230 متر2143

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3 ماه
3 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2138

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا جنگلی داخل شهرک – کد 2134 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت لوکس – کد 2128 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

4 ماه
4 ماه

خرید ویلا شهرکی ارزان – محمودآباد کد 2127

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی – شمال کد 2115

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

5 ماه
5 ماه

خرید ویلا ارزان و زیبا – کد 2114 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا همکف شیک – آمل کد 2110

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

فروش ویلا نیم پیلوت در شمال – کد 2107

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا در شهرک برند – کد 2103 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا مدرن جنگلی فلت-محمودآباد کد2101

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 145 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2100

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – کد 2092 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شمال ارزان – کد 2089 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا موقعیت جنگلی – کد 2086 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شمال نیم پیلوت – محمودآباد کد 2085

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 140 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – آمل کد 2084

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی محمودآباد – کد 2080

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 165 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شمال موقعیت جنگلی – کد 2077 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی – محمودآباد کد 2068

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,100,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا جنگلی شمال – کد 2067 محمودآباد

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا ارزان قیمت همکف – کد 2066 محمودآباد

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

خرید ویلا همکف استخردار با سند تک برگ-کد 2063

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا جنگلی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2062

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

خرید خانه ییلاقی – کد 2059 نمارستاق

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,850,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

خرید ویلا ییلاقی – نمارستاق کد 2058

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2056

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – آمل کد 2055

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا جنگلی نما رومی – محمودآباد کد 2053

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2051

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا فلت نما سنگ – محموداباد کد 2050

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

محدثه علیزاده املاک کیان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

سپیده نقی زاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2049

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا شهرکی نیم پیلوت – محمودآباد کد 2042

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلانیم پیلوت شهرکی-محمودآباد280متر کد2028

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد270متر کد 2027

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 120 متر
1 2 3 12
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید