ملک برای ویلا شمال تا 3 میلیارد

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

6 ماه
6 ماه

خرید ویلا جنگلی شهرکی ارزان – کد 2230 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

فروش ویلا دوبلکس – کد 2214 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

7 ماه
7 ماه

خرید ویلا شهرکی جنگلی – کد 2213 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا دوبلکس شهرکی – کد 2202 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا استخردار و مدرن – کد 2194 محمودآباد

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,900,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 170 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

خرید ویلا باغ دوبلکس – کد 2185 در محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لوکس مدرن در شهرکی برند – محمودآباد کد 2180

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 190 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

8 ماه
8 ماه

ویلا لوکس مدرن و استخردار – کد 2170 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – محمودآباد کد 2164

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 235 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس شهرکی – شمال کد 2160

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا دوبلکس مدرن منطقه جنگلی شمال – کد 2157

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

ویلا استخردار با متراژ بالا-کد 2150 محمودآباد

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

ویلا نیم پیلوت جنگلی استخردار – محمودآباد کد 2149

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا باغ جنگلی در بهترین منطقه – کد2146 محمودآباد

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس در منطقه جنگلی محمودآباد – کد 2133

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس شیک محمودآباد – کد 2126

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس مدرن – محموداباد کد 2121

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 180 متر

ویلا استخردار مبله شیک – محموداباد کد 2117

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 150 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا دوبلکس لوکس شیک – محموداباد کد 2116

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس حیاط دار – کد 2113 محمودآباد

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا در شهرک جاافتاده – کد 2087 محمودآباد

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – کد 2075 محمودآباد

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی – محمودآباد کد 2052

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن استخردار-محمودآباد 300مترکد2029

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن و لوکس- محمودآباد250متر کد2019

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس با سند – محمودآباد کد2015

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2,700,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

3,000,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس – محمودآباد 280 متر کد 1998

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
4 تخت 4 حمام 230 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا لوکس نما رومی – چمستان امیرآباد کد 1995

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

3,200,000,000 تومان
4 تخت 3 حمام 220 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا دوبلکس جنگلی در شمال کد 1970

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,600,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا لوکس شهرکی در محمودآباد کد 1944

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,800,000,000 تومان
3 تخت 4 حمام 190 متر
1 2 3 6
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید