ملک برای ویلا ارزان

فیلتر کردن
مرتب بر اساس

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

ویلا مدرن ارزان – کد 2211 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

خرید ویلا ارزان – کد 2208 محمودآباد

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,750,000,000 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

9 ماه
9 ماه

فروش ویلا شهرکی ارزان – کد 2196 مازندران

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا استخردار ارزان – کد 2192 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا شهرکی در شمال – کد 2190 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا دوبلکس ارزان شمال- کد 2178 محمودآباد

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا دوبلکس سنددار ارزان – محمودآباد کد 2175

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 185 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2,200,000,000 تومان
3 تخت 3 حمام 185 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

خرید ویلا ارزان – کد 2173 محمودآباد

1,250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,250,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

10 ماه
10 ماه

ویلا نما مدرن ارزان – کد2168 محمودآباد

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا ارزان قیمت – کد2158 محمودآباد

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,800,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

11 ماه
11 ماه

ویلا جنگلی ارزان قیمت در محمودآباد – کد2144

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,050,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا روستایی ارزان سنددار – محمودآباد کد 2140

700,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

700,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا جنگلی ارزان محمودآباد – کد 2136

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1 سال
1 سال

ویلا نیم پیلوت ارزان – محموداباد کد 2118

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 200 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1 سال
1 سال

خرید ویلا ارزان و زیبا – کد 2114 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 300 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا مدرن ارزان شهرکی – محمودآباد کد 2093

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا قیمت مناسب شمال – کد 2092 محمودآباد

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شمال ارزان – کد 2089 محمودآباد

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

فروش ویلا فلت ارزان – آمل کد 2076

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 95 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان قیمت همکف – کد 2066 محمودآباد

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,650,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2056

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,700,000,000 تومان
2 تخت 3 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت ارزان – محمودآباد کد 2054

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا نیم پیلوت ارزان – محمودآباد کد 2051

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,600,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 160 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا مدرن ارزان محمودآباد – کد 2038

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا شیک و ارزان – محمودآباد کد 2037

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 80 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا زیر قیمت – آمل 200 متر کد 2034

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا شهرکی ارزان – محموداباد 280 متر کد 2033

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان – آمل 200 متر کد 2026

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا فلت ارزان – شمال 140متر کد 2012

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان شهرکی – منطقه محمودآباد کد2009

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,100,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا ارزان – محمودآباد 240 متر کد 2000

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا جنگلی ارزان – آمل 250 متر کد 1997

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 135 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 230 متر کد 1996

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,300,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 110 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

2 سال
2 سال

خرید ویلا همکف ارزان – محمودآباد 180متر کد 1992

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

محدثه علیزاده املاک کیان

1,000,000,000 تومان
2 تخت 2 حمام 180 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

2 سال
2 سال

ویلا فلت ارزان و شیک کد 1969

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

1,400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

ویلا شهرکی ارزان با شرایط عالی کد 1929

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

سپیده نقی زاده املاک کیان

950,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر
1 2 3 5
Call Now Buttonهمین حالا تماس بگیرید